Λαυρεωτική
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Λαυρεωτικής

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

Στην πρόσληψη συνολικά δύο ατόμων θα προχωρήσει ο ∆ήµος Λαυρεωτικής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λαυρεωτικής», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2014 – 2020».

 

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν ένας κοινωνικός λειτουργός και ένας ψυχολόγος, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράµµατος.

 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, από τις 9.6.2017 έως τις 18.06.2017, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 19500, Λαύριο Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, υπόψη κ.κ. Γκίκα Φ. και Μπαρατάτζη Ν. (τηλ. επικοινωνίας: 2292320152, 2292320140).

 


Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS