Κορωπί
Θέλουν τα λατομεία για σκουπιδότοπους

Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017

 

Ένα πολύ σοβαρό θέμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων ανέκυψε μετά την πρόσφατη απόφαση του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., που αφορά τη χωροθέτηση στο Κορωπί δύο σημείων υποδοχής εγκαταστάσεων - επεξεργασίας στερεών αποβλήτων όλων των ειδών.

 

Συγκεκριμένα, μέσω του Διαύγεια αναρτήθηκαν με ημερομηνία 9 Αυγούστου 2017, αποφάσεις της Ε.Ε του ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) που αφορούν σχέδια χωροθέτησης στο Κορωπί, δύο σημείων υποδοχής εγκαταστάσεων - επεξεργασίας στερεών αποβλήτων όλων των ειδών (ΧΥΤ, ΜΕΑ, ΜΕΒΑ καθώς και θέσεις ΣΜΑ ή ΚΔΑΥ!) από περιοχές του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Ανατολικού και Νότιου Τομέα Αττικής καθώς και δημιουργία Βασικού Πράσινου Σημείου των παραπάνω περιοχών σε τρίτη περιοχή του Κορωπίου.

 

Μετά από αυτές τις εξελίξεις και τις αποφάσεις της Ε.Ε του ΕΣΔΝΑ -που σίγουρα όχι τυχαία αναρτήθηκαν σε χρόνο που συμπίπτει με την έναρξη των διακοπών του Αυγούστου, ο Δήμος Κρωπίας συγκάλεσε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, την Πέμπτη 10 Αυγούστου, για μείζον θέμα υπεράσπισης του δημοτικού συμφέροντος. Με την δημοτική Αρχή να δηλώνει ότι επαγρυπνεί κάθε μέρα, ανεξαρτήτως καλοκαιρινών διακοπών ή αργιών, για την αποτροπή αιφνιδιαστικών-αυταρχικών αποφάσεων, του στυλ «αποφασίζουμε και διατάζουμε», που αφορούν τα δημοτικά συμφέροντα.

 

Ο Δήμαρχος Κρωπίας, Δημήτρης Κιούσης, δεν είχε έγκαιρη ενημέρωση ενώ το είχε απαιτήσει με δύο έγγραφα, μάλιστα του έδειχναν μόνο γενικά προσχέδια, αλλά ποτέ δεν τον ενημέρωσαν για την 3η φάση της έκθεσης - μελέτης, η οποία προετοιμαζόταν τον τελευταίο χρόνο, και πάνω σε αυτή αποφάσισε η Ε.Ε της ΕΣΔΝΑ.  Παρακολουθούσε όμως τις ενέργειες της Ε.Ε του ΕΣΔΝΑ και περίμενε την ημερομηνία ανάρτησης των αποφάσεων για να λάβει γνώση.

 

Εν μέσω θερινής ραστώνης, η απόφαση της Ε.Ε του ΕΣΔΝΑ (343/2017 και 342/2017) ήταν κατά πλειοψηφία, με καθοριστική την ψήφο της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου. Ψήφισαν υπέρ τα δύο μέλη, η κα Μπιζά Αφροδίτη, αντιπρόεδρος της Ε.Ε ΕΣΔΝΑ, δημοτική σύμβουλος Αγίων Αναργύρων-Καματερού και ο κ. Πέτρος Δαμιανός, περιφ. σύμβουλος Βόρειου Τομέα Αττικής, μειοψηφούντων 3 μελών της Ε.Ε του ΕΣΔΝΑ, του Δημάρχου Φυλής, Χρήστου Παππού, του δημ. συμβ. Φυλής, Δημήτρη Μπουραίμη και του δημ. συμβ. Λαυρεωτικής, Σταύρου Ιατρού.

 

Τι προτείνει η επίμαχη έκθεση

 

Στην έκθεση - μελέτη, προτείνονται 20 ανενεργά λατομεία της Αττικής όπου θα χωροθετηθούν σημεία υποδοχής εγκαταστάσεων - επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Μεταξύ των λατομείων αυτών τα τρια βρίσκονται στο Κορωπί. Πρόκειται για το λατομείο «Τριάς», το λατομείο «Κυριακού» (κοντά στη διασταύρωση της λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου με της Αγ. Μαρίνας) που γειτνιάζει με αυτό της «Τριάς» και το λατομείο στο «Πόρτσι», που βρίσκεται κοντά στη ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, επί της Λ. Βάρης – Κορωπίου, στη Νότια έξοδο του Κορωπίου.  

 

 

Το θέμα της απόφασης που ψήφισε κατά πλειοψηφία η Ε.Ε του ΕΣΔΝΑ είναι: «Λήψη απόφασης για παραλαβή των παραδοτέων της σύµβασης µε τίτλο «Σύµβουλος Υποστήριξης του Ε∆ΣΝΑ στην σύνταξη σχεδίου αποκατάστασης και αξιοποίησης των εξοφληµένων ανενεργών λατοµείων – µεταλλείων (ΕΑΛΜ) Αττικής σε συνέργεια µε τις προβλεπόµενες δοµές διαχείρισης στερεών αποβλήτων του ΠΕΣ∆Α Αττικής».

 

Το αντικείµενο της Σύµβασης υλοποιεί δύο υποδείξεις του ΠΕΣ∆Α Αττικής. Πρώτον ότι: για τα ανενεργά και εξοφληµένα λατοµεία (καταγραφή από τον Οργανισµό του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας ΟΡΣΑ 2013, νυν υπηρεσία του ΥΠΕΝ) που δεν έχουν αποκατασταθεί και εκ του νόµου πρέπει να αποκατασταθούν ώστε να κλείσουν οι εκεί περιβαλλοντικές «πληγές», θα πρέπει να ερευνηθεί αν µπορεί η αποκατάστασή τους να συνδυαστεί µε την επιτόπια λειτουργία υποδοµών διαχείρισης ή διάθεσης απορριµµάτων 3 εντός του «πυρήνα» τους ώστε να αξιοποιηθεί τµήµα της εναποµείνασας χωρητικότητάς τους σε συνέργεια µε τις αναγκαίες υποδοµές του ΠΕΣ∆Α Αττικής. Και δεύτερον ότι για τις βραχυ- και µεσοπρόθεσµες ανάγκες σε υποδοµές θα πρέπει να εξεταστούν και ενδεχοµένως να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα οι θέσεις ΕΑΛΜ που αναφέρονται στο Ν. 3164/2003 άρθρο 33, και οι οποίες θέσεις µάλιστα «υπερτερούν» µιας και περιλαµβάνονται σε υπερκείµενο από άποψη νοµικής ισχύος, κείµενο σε σύγκριση µε τα κριτήρια της υπό παραλαβή µελέτης των Συµβούλων. Με οδηγό τα ανωτέρω, ποσοτικοποιούνται τα Κριτήρια Αποκλεισµού (πχ σε ποια ελάχιστη απόσταση από όρια εγκεκριµένου Πολεοδοµικού Σχεδίου επιτρέπεται η κατασκευή ΧΥΤ) που περιλαµβάνονται χωρίς ποσοτικό προσδιορισµό στο ΠΕΣ∆Α, προσδιορίζονται οι ανάγκες όσον αφορά την εγκατάσταση υποδοµών του ΠΕΣ∆Α και καταρτίζονται οι Πίνακες των ΕΑΛΜ που µπορεί να συνδυαστεί η Αποκατάστασή τους µε τη λειτουργία υποδοµών του ΠΕΣ∆Α Αττικής.

 

Συνοπτικά : Από τα 154 συνολικά Λατοµεία και Μεταλλεία (στο εξής ΛΜ) της Περιφέρειας Αττικής (και οι δύο ∆ιαχ Ενότητες, Ηπειρωτική Αττική και Νήσοι) αποκλείονται, ως Ενεργά ή /και διεκδικούµενης ιδιοκτησίας ή/και αποκατεστηµένα ήδη, τα 101. Από τα 53 Εξοφληµένα Ανενεργά Λατοµεία Μεταλλεία (στο εξής ΕΑΛΜ) πλέον, αποκλείονται τα 33 (ανήκουν σε Α’ ζώνες προστασίας, έχουν µικρές αποστάσεις από οικισµούς, έχουν πολύ µικρή χωρητικότητα, δεν διαθέτουν ευχερή σχετικά προσβασιµότητα, είναι δυσχερής η µεταφορά των δικτύων Ο.Κ.Ω.) και µένουν 20 τα οποία κρίνονται κατ’ αρχήν κατάλληλα για ορισµένες υποδοµές διαχείρισης απορριµµάτων. Το κείµενο των Συµβούλων δεν ιεραρχεί τις θέσεις των ΕΑΛΜ µε παραπλήσια καταλληλότητα υποδοχής εγκαταστάσεων. ∆εν προτείνει τελική θέση συγκεκριµένων υποδοµών.

 

Κατά την έκθεση, ανά γεωγραφική περιοχή της Αττικής αναγνωρίζονται : Α. ∆υτική Αττική • 5 ΕΑΛΜ που θα µπορούσαν να υποδεχθούν ΧΥΤ, και 2 άλλα ΕΑΛΜ για ΜΕΒΑ, πέραν του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων. Β Βόρεια και Βορειο - Ανατολική Αττική • 1 ΕΑΛΜ για ΧΥΤ στην περιοχή Ωρωπού, πέραν της ΟΕ∆Α ΒΑ Αττικής. Γ .Νότια και Νοτιο - Ανατολική Αττική • 2 ΕΑΛΜ για ΧΥΤ και τα ίδια για ΜΕΑ και ΜΕΒΑ, ∆. Νησιωτική Αττική: • Σαλαµίνα:2 ΕΑΛΜ για τοπικής κλίµακας ΜΕΒΑ • Αίγινα: 1 ΕΑΛΜ για τοπικής κλίµακας ΜΕΒΑ Ε. Τροιζηνία: • 1 ΕΑΛΜ για ΧΥΤ, το ίδιο για τοπικής κλίµακας ΜΕΒΑ

 

Αναλυτικότερα για τη Νότια και Νοτιοανατολική Αττική, μεταξύ και άλλων λατομείων καταγράφονται οι ακόλουθες επιλογές :

 

Για ΧΥΤ, ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΣΜΑ, Κ.∆.Α.Υ.: Τα όµορα ΕΑΛΜ «Κυριακού» και τµήµα του «Τριάς» τα οποία περιλαµβάνονται ως ΟΕ∆Α στο Ν. 3164/2003.

 

Για Π.Σ. : Για τη Νότια Αττική : Το ΕΑΛΜ «ΠΟΡΤΣΙ»

 

[Π.Σ.: Μεγάλα Πράσινα Σηµεία

ΜΕΑΕΚΚ : Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

ΧΥΤΑΕΚΚ : Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων

ΣΜΑ : Σταθµός Μεταφόρτωσης Αποβλήτων

ΚΔΑΥ : Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

ΑΣΑ- ΜΕΑ : Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων

ΜΕΒΑ : Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων

ΧΥΤ : Χώρους Υγειονοµικής Ταφής

ΧΥΤΕΑ : Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων]

 

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας, της 10ης Αυγούστου, όπου εκτός των δημοτικών συμβούλων παρέστησαν ο αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου, ο περιφερειακός σύμβουλος Πάρης Ευαγγελίου και το μέλος της Ε.Ε του ΕΣΔΝΑ, Σταύρος Ιατρού, ψηφίστηκε ομόφωνα και έλαβε αριθμό απόφασης 195/2017, το ακόλουθο ψήφισμα :

 

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρωπίας θεωρεί απαράδεκτες τις αποφάσεις 342 & 343/2017  της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Ν.Α και τις καταδικάζει. Διαμαρτύρεται  έντονα για τον τρόπο, τον χρόνο, και την όλη μεθόδευση  λήψης της απόφασης. Ενώ διαφωνεί πλήρως με το περιεχόμενό της.Ο Δήμος μας από την αρχή δημοσιοποίησης της έναρξης της μελέτης  με τίτλο «Σχέδιο αποκατάστασης & αξιοποίησης εξοφλημένων ανενεργών λατομείων» (Ε.Α.Λ.Μ Αττικής) προέβη, με δικές του πάντα πρωτοβουλίες και ενέργειες, σε ενημέρωσή  του για τα περιεχόμενα έως και το δεύτερο στάδιο της μελέτης. Προσπάθησε με έγγραφό του να ενημερώσει και να προσκομίσει τεκμηριωμένα στοιχεία αντίθεσης σε όσα αφορούσαν το Δήμο Κρωπίας.Όμως δεν έλαβε καμία πρόσκληση για συνεργασία ή γνώση τόσο των παραδοτέων του δεύτερου σταδίου όσο και της τελικής μελέτης.Δεν προηγήθηκε καν έστω μια μορφή διαβούλευσης μεταξύ ΕΣΔΝΑ και Δήμων που είχαν λατομικούς χώρους. Όλα τα παραπάνω, συνδυαστικά, δημιουργούν βάσιμες υποψίες για προειλημμένες και τετελεσμένες αποφάσεις και διάθεση αιφνιδιασμού των τοπικών κοινωνιών. Δείχνουν μια απαράδεκτη έλλειψη σεβασμού στον Α΄ Βαθμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  της βασικής αρχής της εγγύτητας ενώ δημιουργούν αντιθέσεις και ρήξεις μεταξύ του Πρώτου και Δεύτερου βαθμού Αυτοδιοίκησης και μεταξύ των πολιτών των Δήμων της Αττικής.Το Δημοτικό Συμβούλιο Κρωπίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θα συντονίσει και θα οργανώσει τις ενέργειες υπεράσπισης του δημοτικού και ευρύτερα δημοσίου συμφέροντος προς όφελος τόσο των δημοτών του όσο και των πολιτών της Αττικής από σχεδιασμούς αυταρχισμού. Οι αντιδημοκρατικοί αυτοί σχεδιασμοί δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του εκρηκτικού προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στο πλαίσιο μας ορθής, δημοκρατικής και ισότιμης συμμετοχής όλων των Δήμων στον ΠΕΣΔΑ Αττικής».

 


Από: Νταίζη
 Μήπως ήρθε ώρα να τους τριξουμε τα δόντια;
Μέσα Αυγούστου και τις κατά απογευματινές ώρες , δίχως καμία ενημέρωση ή διαβούλευση προσπαθούν να μας κάνουμε την χαβούζα της Αθήνας;
Γιατί στις δύο και παραπάνω φορές που ζήτησε ο Δήμαρχος ενημέρωση μέσω εγγράφων ή ακόμα με την φυσική του παρουσία είχαν δημιουργήσει ένα ομιχλώδες τοπίο;
Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και ΟΛΟΙ μαζί να μην ξαναέρθουν τα σκουπίδια σαν Χατζηρεια πριν 35 χρόνια.
Από: Σωτήρης Πελ.
 Που να μην είχαμε Περιφερειάρχη την κα Δούρου και κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ, όλοι "υπέρμαχοι" του περιβάλλοντος!!!!
Σε αρχαιολογική ζώνη όλα τα λατομεία , τι σόι μελέτη κατωχειρωθηκε και με τι κριτήρια;
Από: Luftëtar
 O Φιλίππου καθάρισε για Καλύβια/Σαρωνικό, ο Ιατρού για την Κερατέα και ο Ευαγγελίου για το Μαρκόπουλο, όταν εμείς περιμέναμε (...) απαντήσεις σε έγγραφα και έγκαιρη ενημέρωση...

Ας ελπίσουμε να ξυπνήσουμε έστω και αργά.
Από: Η Τσούχτρα της Βιλιζας.
 Πώς μπορεί η απόφαση να είναι ομόφωνη όταν κάποιοι διατυμπανιζουν ότι η αντίδραση του Δημάρχου ήταν ΧΑΛΑΡΗ; Άρα να υποθέσω ότι υπέγραψαν στην ΧΑΛΑΡΟΤΗΡΑ;
Εκτός μάλλον να μπερδεύουν την υποστολή σημαίας και την "υποστολή" νοημοσύνης.
Το θέμα είναι σοβαρότατο και ευθύνες ΕΣΔΝΑ- Περιφερειας πολλές.
Αυτό το μουλοχτο, όλα στα κρυφά δεν θα τους βγει σε καλό.
Οι Περιφερειακοί σύμβουλοι, το συμβούλιο καθώς και οι βουλευτές θα πρέπει να πάρουν σαφή θέση, εδώ και τώρα.
Από: Θρασύβουλος
 Ευτυχώς που ...επαγρυπνεί ο Δήμαρχος!!
Κοιμάμαι...ήσυχος!
Από: Μικρό Μετόχι
 Ένα σχόλιο ....... γενικό.
Μήπως εδώ στο Κορωπί έχουμε περάσει μια εικόνα προς τα έξω ότι είμαστε οι μ#€&@κες των Μεσογείων;
Ρωτάω........
Δεν μπορεί να μας πεις τοπικιστες, αυτή είναι η αλήθεια.
Από: Souidos Koropiou
 Την Τρίτη να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι στην Παναγία την Φανερωμένη . Φυσικά εννοώ την εκκλησία επί της Βασιλ. Όλγας.
Γράφω τα παραπάνω για να μας έχει η Παναγία όλους καλά και κυριότερα να είναι καλά το........ αεροδρόμιο.
Χάρη σε αυτό δεν έρθουν τα σκουπίδια στο Κορωπί.
Τα υπόλοιπα είναι ξυλοκαινη για τον πόνο στο δόντι.
Σε σύνολο 35000 κατοίκων, οι ίδιοι και οι ίδιοι.
Μην συγκρίνετε το τώρα με το τότε, που διώξαμε τα σκουπίδια από τα Χατζηρεια.
Τότε τα βάλαμε με την Χούντα και την κάναμε να μας προσκυνήσει.
Σήμερα, για κανένα κεσεδάκι πρόβειο γιαούρτι με πετσουλα και πολύ μας είναι.
Από: ΕΛΛΗΝΑΣ
 ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΤΙ ΦΤΑΙΕΙ Σ´ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΦΤΑΙΕΙ ΠΑΝΤΑ ΟΔΗΜΟΣ. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΕΣΔΝΑ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ . ΜΗΠΩΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΤΗΣ;
Από: Μάριος
 Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 10/8 μαζί με τις επιμέρους παρατηρήσεις των παρατάξεων:
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΗΠ3ΩΛ6-ΚΞΕ?inline=true
Από: Γεωργιος Ντουνης
 Καλα όταν ψηφιζαν οι Κορωπιώτες κλπ 35% ΣΥΡΙΖΑ και 28% ΝΔΟΥΛΑ....Τι περιμενουν...ΠΑΝΤΑ ΤΣΑΤΣΟΙ θα είναι του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ......
Από: Πνεύματα του Μαυροβούνιου Όρους
 1+1=2
Ούτε 1,9 . Ούτε 2,1.
Στο Κορωπί δεν θα δεχτούμε σκουπίδια, ούτε από όμορους Δήμους αλλά ούτε από την Αθήνα.
Εμείς πριν +40 χρόνια διώξαμε τα σκουπίδια επί Χουντάρας-Εθνικοπαραφρώφων (ξαναδιάβασε το Γιωργο Ντουνη..."χουντάρας-Εθνικοπαραφρώφων ")και δεν φοβηθήκαμε ούτε αυτούς αλλά ούτε τις απειλές για τάνκς.
Έτσι θα γίνει και σήμερα εάν χρειαστεί.
Όσο για τον τον κύριο Ευαγγελίου, που ΄ψήφισε υπέρ του Διατάγματος για τον Υμηττό και μετά το πήρε πίσω ,ένα έχω να του πω........
Την άποψη του περί συνδιαχείρισης σκουπιδιών που μας συμβουλεύει να πούμε , την έχει συζητήσει με τους συμπατριώτες του;
Οι Μαρκοπουλιώτες τι γνώμη έχουν, τους ρώτησε;
Από: Αμερικανος
 Pε τόσα Χρόνια έπρεπε να είχαμε βρει μια λύση για τις
τοπικές ανάγκες και για τοπικές δημοτικές εγκαταστάσεις ήταν πολύ κατάλληλα Τώρα θα έρθουμε εκεί που ήταν η Κερατεα ΔυστυχώςΑπό: Νυφίτσα
 
Κύριε Ντουνη, αφήστε απ έξω από το Κορωπί τα πολιτικά κόμματα. Στο παραπάνω πρόβλημα είμαστε όλοι Κορωπιωτες . Ξέρουμε ποιοι είναι οι τσάτσοι του συστήματος αλλά και ποιοι είναι νταβατζηδες του.
Πείτε μας κάτι για το μετά , καταθεστε μια πρόταση και αφήστε τους λαϊκισμους .
Από: Κιμοντρασα
 Ας το πάρουμε χαμπάρι όλοι μας.
Πρώτος ο Δήμαρχος και μετά όλοι οι άλλοι.
Τα παιχνίδια παίζονται βρώμικα και τα "όπλα" θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή πάνω στο τραπέζι.
Για κοιτάξτε στο θέμα...
www.mesogianews.gr/Saronikos/11658.
Εκεί την ΚΕΔΕ και τα άλλα σωματεία, τους έπιασε ο πόνος ότι τις παραλίες θα πρέπει κάθε Δήμος να τις διαχειρίζεται αυτός, μόνο.
Τα σκουπίδια όχι;
Τα σκουπίδια στους "λεπρούς";
Για κοπιάσετε.
Από: ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ ΝΤΟΥΝΗ
 
Πολύ καλές οι γνώμες των παραπάνω δημοτών.
Συμφωνώ και επ αυξάνω.
Επειδή όμως ο άμεσα εμπλεκόμενος και εκπρόσωπος είναι ο Δήμαρχος μας καλά θα είναι να ξεκινήσει ένας σχεδιασμός ορθής ενημέρωσης όλων των Δημοτών .
Γνωρίζουμε τις κινήσεις που έχει κάνει προς όλους τους εμπλεκόμενους στην παρανοϊκή απόφαση τους για τα σκουπίδια στο Κορωπί.
Καλό θα είναι όποτε αυτος κρίνει μια δυναμική συνέλευση στην κεντρική πλατεία του Κορωπίου.
Να ακουστούν όλες και για όλους οι αλήθειες.
Να συμμετάσχουν όλοι οι φορείς και δυνάμεις του τόπου.
Κυρίως οι εμπλεκόμενοι με τα κοινά....... . Γνωρίζω καλά τι γράφω.
Καλές οι πασαρέλες σε κοινωνικές συνεστιάσεις (κηδείες, γάμοι) αλλά στα δύσκολα που κρίνεται η τύχη της πόλης και των δημοτών, μην βγάζουν την ουρά τους έξω.
Από: Νυφίτσα
 Σωστός ο ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ ΝΤΟΥΝΗ
Από: Αιρετικος
 Ειναιτοσο δυσκολο να γινουν εγκαταστασεις , οπως στην υποαναπτικτη ευρωπη, χωρις βρωμα και δυσοδια?Διοτι καθως ειναι ανοργανωτοι,απο το σπιτι τους χωριζουν τα σκουπιδια σε μαυρους και μπλε καδους, και την μια εβδομαδα παραλαμβανουν τους μαυρους, και την επομενη εβδομαδα τους μπλε.Διοτι τα ανω Λιοσια επρεπε τον χειμωνα να ζεσταινονται δωρεαν με τις αναχρονιστικες εγκαταστασεις, αλλα προτιμουν τις τωρινες συχρονες.
Από: Αγία Μαρίνα ,μικρό μετόχι
 Τι ακριβώς θα ενημερώσει ο Δήμος?...
Το πως θα υλοποιηθεί?
Ειναι μια ειλημμενη απόφαση?
Η Κερατεα θα φαντάζει παιδική χαρά εάν τολμήσουν..
Από: κορωπιοτης
 Ας στειλουν τα ματ θα τα υποδεχθουμε με πολυ αγαπη... Οπως στη κερατεα
Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS