Παιανία
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Παιανίας

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ» (Π.Α.Ο.ΔΗ.Π.), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις Μίσθωσης έργου για πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα (Εκμάθηση παραδοσιακών χορών, υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων/εκγύμναση αθλουμένων μελών), αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου» συνολικής διάρκειας όπως αναφέρεται κατωτέρω. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

 

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Ρυθμική γυμναστική) Έως 11 μήνες

 

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Αεροβικής γυμναστικής –βάρη) (PILATES) Έως 11 μήνες

 

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (Μαζικός – Λαϊκός Αθλητισμός - Ευρωστία & Υγεία (YOGA Ή ΖΟΥΜΠΑ) Έως 11 μήνες

 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί) Έως 10 μήνες

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, Σμύρνης & Όθωνος 15, Τ.Κ. 153 54 - Γλυκά Νερά (κτίριο Δημ. Ενότητας Γλυκών Νερών - 2 ος όροφος ), υπόψη κας Λιθοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132016028,-029). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 


Από: Ανέντακτος
 Καλά έχει λύσει ο Δήμος όλα τα άλλα προβλήματα και ψάχνει για καθηγητές γυμναστικής? Να γυμνάσουν ποίους?
Ρε πάτε παλά εκεί στο Δήμο!!!
Κάντε κάτι σοβαρό για τους δημότες και αφήστε τις ασκήσεις σωματικής αγωγής!!
Άντε μπράβο
Όνομα:
Σχόλιο:
 
 
Created by | INCOM CMS