Καθαρισμός οικοπέδων μέχρι 30 Απριλίου ή πρόστιμο

katharismos oikopedon Καθαρισμός οικοπέδων μέχρι 30 Απριλίου ή πρόστιμο

Ο καθαρισμός των οικοπέδων από τα ξερά χόρτα αποτελεί ένα βασικό μέτρο για την εξάλειψη του κινδύνου πρόκλησης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς. Οι ιδιοκτήτες που δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους απειλούνται με πρόστιμα αλλά και φυλάκιση.

Σύμφωνα με την 19/04/2023 Κ.Υ.Α. «Έγκριση της υπ. αρ. 20/2023 Πυροσβεστικής διάταξης (ΦΕΚ 2549/Β/19.4.2023), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.5075/2023 (ΦΕΚ Α 206/12.12.2023) οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:

 α) σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

 β) σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

και σε εκτάσεις εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των περ. α) και β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, και εκτός σχεδίου γεωτεμαχίων με κτίσμα, (για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το δασικό χάρτη της περιοχής) και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, υποχρεούνται να προβούν στον καθαρισμό αυτών, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, έως την 30η Απριλίου κάθε έτους και τη συντήρηση του καθαρισμού καθ΄ όλη την διάρκεια της Αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Στους αναφερόμενους χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων και άλλων εύφλεκτων υλών από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Επίσης, μέχρι την 30η Απριλίου κάθε έτους, οι ανωτέρω οφείλουν να προβούν στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών κατά την αντιπυρική περίοδο, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

•              Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την παραπάνω δήλωση επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

•              Σε κάθε περίπτωση καθαρισμού από τον Δήμο λόγω μη συμμόρφωσης στην υποχρέωση καθαρισμού εκ μέρους του ιδιοκτήτη, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο Δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών, με 0,50 ευρώ το τ.μ. με ελάχιστο τα 250 ευρώ.

•              Σε κάθε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού, θεωρείται ότι ο υπόχρεος δίνει την συναίνεση του, για τη διενέργεια καθαρισμού του οικοπέδου του από τον Δήμο.

•              Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παραπάνω υποχρέωσης, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση.

•              Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή από 12.600€ έως 54.000€ ευρώ.

Κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Σύμφωνα με την 24/05/2023 Κ.Υ.Α. με αριθμό:  Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019 οι ιδιοκτήτες ακινήτων που: 

1.            Βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και  χορτολιβαδικές εκτάσεις.

2.            Βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια της ανωτέρω περίπτωσης.

3.            Βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.

4.            Βρίσκονται σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια της ανωτέρω περίπτωσης.

5.            Βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών

Έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:  

1.Πρόσληψη αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα για την εξέταση του ακινήτου και την σύνταξη τεχνικής έκθεσης στην οποία ορίζεται η ένταξη του σε κατηγορία επικινδυνότητας, ήτοι Χαμηλή (1), Μεσαία (2), Υψηλή (3) και Ιδιαίτερα Υψηλή (4), καθώς και αναφορά των  απαιτούμενων προληπτικά μέτρων πυροπροστασίας (προληπτικά, παθητικά και ενεργητικά).

2. Υποβολή της ανωτέρω τεχνικής έκθεσης και της αξιολόγησης της επικινδυνότητας στην ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έως την 31/03/204.

3. Έως την 30 /04/2024 δήλωση του ιδιοκτήτη στην ανωτέρω πλατφόρμα, ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του ακινήτου σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως αυτές ορίζονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

Κυρώσεις 

1. Μη υποβολή εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας του ακινήτου και της τεχνικής έκθεσης απαιτούμενων μέτρων και λοιπών στοιχείων από τεχνικό επιστήμονα, επιβάλλεται πρόστιμο ανάλογο με την επιφάνεια και κατηγορία επικινδυνότητας του, από 0,10  έως 0,50 ευρώ ανά τ.μ. και όχι κάτω των 250,00 ευρώ.

2. Μη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας, επιβάλλεται για κάθε ενότητα μέτρων (προληπτικά, παθητικά, ενεργητικά) πρόστιμο ύψους 500,00  ευρώ.

Εφαρμογή του κανονισμού

1.- Υποβολή εντύπου αξιολόγησης της επικινδυνότητας και έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, έως 31/03/2024.

2.- Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο (2024).

3.- Οι διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/02/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας.

4.- Μέχρι τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταχώρησης των στοιχείων, το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας, η τεχνική έκθεση και η δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, υποβάλλονται από τον ιδιοκτήτη στο Δήμο σε έντυπη μορφή.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Tο σχόλιο θα δημοσιευθεί μόλις εγκριθεί από τον διαχειριστή. Διαβάστε τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email.