Οι Αντιδήμαρχοι στην Παιανία

antidimarxoi Paiania 2024 Οι Αντιδήμαρχοι στην Παιανία

Οχτώ αντιδημάρχους, εκ των οποίων δύο άμισθους, και δύο εντεταλμένους συμβούλους όρισε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης μετά την επανεκλογή του. Στη νέα δομή διοίκησης του Δήμου Παιανίας συμμετέχουν πέντε νέα πρόσωπα, εκ των οποίων τα τρία εκλέγονται για πρώτη φορά ενώ γίνεται σαφής η επιλογή των αντιδημάρχων σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αξιολόγηση των ΟΤΑ.

Επιπροσθέτως ο Ισίδωρος Μάδης αναθέτει ξεκάθαρες αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους δίχως να προκύπτει επικάλυψη, ενώ σαφείς είναι οι προτεραιότητες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, περιβάλλοντος και ανάπτυξης.

Η θητεία των αντιδημάρχων ορίζεται για ένα έτος και λήγει στις 31/12/2024.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Παιανίας, ορίζονται οι:

1. Δάβαρης Γεώργιος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών,  Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με αρμοδιότητες :
Α. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας του γραφείου Κοιμητηρίων.
Β. Την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Πόρων.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

2.  Αντωνίου Μιλτιάδης του Αναστασίου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, με αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Β. Την εποπτεία της Δ/νσης Κ.Ε.Π.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

3. Σαμωνάς-Ξύκης Ιωάννης του Κων/νου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία των τμημάτων Κοινωνικής Μέριμνας και Προστασίας – Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και του τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής
Β. Την εποπτεία του καταργούμενου Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δ. Παιανίας»
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσηςτων εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

4. Μιχαλόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Ψηφιακής Πολιτικής, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με αρμοδιότητες:
Α. Την Εποπτεία του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας του καταργούμενου Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας ΠΑΟΔΗΠ.
Β. Την ευθύνη για τα ζητήματα διαφάνειας, ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

5. Αγγελοπούλου-Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή), Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, με αρμοδιότητες :
Α. Την εποπτεία του τμήματος Καθαριότητας, Κυκλικής Οικονομίας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας, Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης,
Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

6. Θανάσης Σταύρος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ενεργειακής Διαχείρισης και Ποιότητας Ζωής, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με αρμοδιότητες:
Α. Να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.
Β. Την εποπτεία των τμημάτων Περιβάλλοντος & Πρασίνου και Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας, Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης εξαιρουμένης της  εποπτείας του γραφείου διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
Γ. Την εποπτεία του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
Δ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Ε. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
ΣΤ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

7. Πανούσης Ιωάννης του Σωτηρίου, Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, με αρμοδιότητες:
Α. Την εποπτεία του τμήματος Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Συντήρησης Υποδομών, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας, Καθαριότητας και  Ανακύκλωσης.
Β. Την εποπτεία του γραφείου αδέσποτων ζώων.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

8. Γιαννάκου Ιωάννα Μαρία (Μαργιάννα) του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας & Εθελοντισμού, στην οποία παρέχεται αντιμισθία, με αρμοδιότητες :
Α.  Την εποπτεία του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας καθώς και του Μητρώου Εθελοντών και Δράσεων Εθελοντισμού.
Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Γ.  Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Δ.   Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.

9. Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Τεχνικών Έργων & Μελετών, ο Χριστοδούλου Αναστάσιος του Αθανασίου.
Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο σε ζητήματα των τμημάτων α. Έργων και Συγκοινωνιών, β. Προγραμματισμού & Μελετών και γ. Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και του αυτοτελούς τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης.

10. Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού, ο Στάμου Χριστόφορος του Κων/νου.
Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ψηφιακής Πολιτικής, σε ζητήματα Αθλητισμού, όπως την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Tο σχόλιο θα δημοσιευθεί μόλις εγκριθεί από τον διαχειριστή. Διαβάστε τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email.