Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στο Κορωπί

dimarxeio koropi

Τους νέους Αντιδημάρχους του Δήμου Κρωπίας όρισε ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Κιούσης, µε θητεία από 02/01/2024 έως 31/12/2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι επιλέχθηκαν και δημοτικοί σύμβουλοι που συμμετείχαν για πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, όπως η Χριστίνα Ροϊνά και ο Σπύρος Λάμπρου.

1. τον δημοτικό σύμβουλο Θεόδωρο Γρίβα Αντιδήμαρχο των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με αντιμισθία.

2. τον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Γιαννάκο Αντιδήμαρχο των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αντιμισθία.

3. τον δημοτικό σύμβουλο Θωμά Κιούση Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, με αντιμισθία.

4. τον δημοτικό σύμβουλο Ανδρέα Ντούνη Αντιδήμαρχο για τα θέματα ηλεκτροφωτισμού και Παιδείας, με αντιμισθία.

5. τον δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Γκίκα Αντιδήμαρχο για τα θέματα του δικτύου ύδρευσης, με αντιμισθία.

6. τον δημοτικό σύμβουλο Σπύρο Λάμπρου Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, με αντιμισθία.

7. τον δημοτικό σύμβουλο Σπύρο Κόλλια Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων και ότι αρμοδιότητες έχει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, με αντιμισθία.

6. την δημοτική σύμβουλο Χριστίνα Ροϊνά Αντιδήμαρχο Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, χωρίς αντιμισθία.

7. τον δημοτικό σύμβουλο Σταμάτη Ντούνη Αντιδήμαρχο χωρίς αντιμισθία, που θα συνεπικουρεί τον Ανδρέα Ντούνη και τον Θωμά Κιούση.

Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες:

Ο Θεόδωρος Γρίβας ορίστηκε, με αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 – 31.12.2024, Αντιδήμαρχος των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

● Την Πολιτική Προστασία. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και έργων υποδομής Κοιμητηρίων. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών και Εξωτερικών Συνεργείων. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. ● Την εποπτεία και τον καθαρισμό των παραλιών του Δήμου. ● Τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο γραφείο δημότη για τα θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και των προβλημάτων παράνομης κατάληψης ομάδων πολιτών κοινοχρήστων χώρων, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Νικόλαο Γιαννάκο. ● Την παροχή εργατοτεχνικού προσωπικού και μηχανημάτων προς όλους τους Αντιδημάρχους, όποτε αυτό απαιτηθεί, ειδικά σε θέματα τεχνικών έργων. ● Την συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για τα θέματα συναρμοδιότητάς τους. ● Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης. ● Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου. ● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τούτον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Ντούνης του Κωνσταντίνου.

Ο Νικόλαος Γιαννάκος ορίστηκε, με αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 – 31.12.2024, Αντιδήμαρχος των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης των έργων του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Ενεργειακών Δικτύων. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της εκπόνησης των μελετών και της υλοποίησης των έργων του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Έργων, Σηματοδότησης και σήμανσης. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της εκπόνησης νέων μελετών και της υλοποίησης των νέων έργων του Τμήματος Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Ύδρευσης / Αποχέτευσης. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της εκπόνησης των μελετών και υλοποίησης των έργων του Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Τοπογραφικού και Κτηματολογίου καθώς και της ΥΔΟΜ. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη για τις Πολεοδομικές και Χωροταξικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής και αναλογισμού, μελέτες διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και τις μελέτες προμήθειας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας για την παρακολούθηση και υλοποίηση όλων των προμηθειών υλικών, υπηρεσιών κλπ που άπτονται του τομέα αρμοδιότητάς του. ● Την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή οδών εντός και εκτός σχεδίου. ● Την έγκριση και υπογραφή τοποθέτησης παροχών σύνδεσης δικτύου ακαθάρτων. ● Την υπογραφή πάσης φύσεως βεβαιώσεων Πολεοδομικού χαρακτήρα, παλαιότητας κτισμάτων, οδών και λοιπών εγγράφων που εκδίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της συντήρησης του υφιστάμενου δημοτικού οδικού δικτύου εντός και εκτός σχεδίου (επούλωση λάκκων κλπ). ● Τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου καθώς και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο γραφείο δημότη για τα θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και προβλημάτων παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από ομάδες πολιτών, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Θεόδωρο Γρίβα. ● Τον προγραμματισμό σύνταξης μελετών κατασκευών και ανακατασκευών παιδικών χαρών, την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας αυτών. ● Την συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για τα θέματα συναρμοδιότητάς τους. ● Ορίζεται Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου. ● Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης. ● Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου. ● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τούτον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Θεόδωρος Γρίβας του Γεωργίου.

Ο Ανδρέας Ντούνης ορίστηκε, με αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 – 31.12.2024, Αντιδήμαρχος για τα θέματα ηλεκτροφωτισμού και παιδείας, και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

● Την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. ● Την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για την ρύθμιση της κυκλοφορίας στην επικράτεια του Δήμου. ● Την εποπτεία τον συντονισμό και την ευθύνη του στολισμού του Δήμου κατά τις εθνικές, τοπικές και θρησκευτικές εορτές (φωτεινός διάκοσμος κ.λπ.). ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη του Γραφείου Παιδείας για την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής των υφιστάμενων σχολικών μονάδων καθώς και η ανέγερση νέων αντίστοιχων καθώς και υλικοτεχνικής υποδομής – εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών μονάδων. ● Όλα τα θέματα Παιδείας που αφορούσαν αρμοδιότητες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. ● Την αρμοδιότητα εποπτείας για την ορθή λειτουργία των Παιδικών Σταθμών καθώς και των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ. ● Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης. ● Την συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για τα θέματα συναρμοδιότητάς τους. ● Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης. ● Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου. ● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τα καθήκοντά του ασκεί ο προαναφερόμενος Αντιδήμαρχος, ο οποίος αναπληρώνει τον Δήμαρχο. ● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Θωμάς Κιούσης του Κυριάκου.

Ο Γεώργιος Γκίκας ορίστηκε, με αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 – 31.12.2024, Αντιδήμαρχος και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη για την υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του Δήμου με το ενιαίο συνεργείο αποκατάστασης βλαβών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου. ● Την έγκριση και υπογραφή, με ευθύνη του της τοποθέτησης νέων παροχών ύδρευσης. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη καθαρισμού και συντήρησης του δικτύου και των φρεατίων – σχαρών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. ● Την συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για τα θέματα συναρμοδιότητάς τους. ● Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου. ● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Γρίβας του Γεωργίου.

Ο Θωμάς Κιούσης ορίστηκε, με αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 – 31.12.2024, Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

● Την Νομική Υπηρεσία του Δήμου και την παρακολούθηση όλων των Νομικών υποθέσεων. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. ● Την οργάνωση των αρχείων του Δήμου. ● Την τέλεση των πολιτικών γάμων. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. ● Την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Κρωπίας, καθώς και όλων των εγγράφων που εκδίδονται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Ταμείου. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των θεμάτων διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της Δ/νσης ΚΕΠ. ● Την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και εμποροπανηγύρεων του Δήμου. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας για την παρακολούθηση και υλοποίηση όλων των προμηθειών υλικών, υπηρεσιών κλπ που άπτονται του τομέα αρμοδιότητάς του. ● Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης. ● Την μέριμνα για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών κανονισμών του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. ● Την παρακολούθηση, την τήρηση και τον σχεδιασμό των τυχόν επικαιροποιήσεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων. ● Τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου καθώς και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο γραφείο δημότη για τα θέματα αρμοδιότητάς του. ● Την συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για τα θέματα συναρμοδιότητάς τους. ● Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης. ● Αρμόδιος για το γραφείο Απασχόλησης. ● Την συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για τα θέματα συναρμοδιότητάς τους. ● Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου. ● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Ντούνης του Κων/νου. 6.

Ο Σπύρος Λάμπρου ορίστηκε, με αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 – 31.12.2024, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Γυμναστηρίων. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων. ● Την δημιουργία και οργάνωση προγραμμάτων «΄Άθληση για Όλους». ● Την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης αθλητικού υλικού – εξοπλισμού καθώς προμήθειας αυτού. ● Τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου καθώς και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο γραφείο δημότη για τα θέματα αρμοδιότητάς του. ● Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης. ● Την συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για τα θέματα συναρμοδιότητάς τους. ● Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου. ● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Θωμάς Κιούσης του Κυριάκου.

Ο Σπύρος Κόλλιας ορίστηκε, με αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 – 31.12.2024, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων και ότι αρμοδιότητες έχει η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Κοινωνικές δομές, ευρωπαϊκά προγράμματα, κλπ), καθώς και οι Κοινωνικές Δομές τόσο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΦΗΤΤΟΣ» καθώς και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (τα δύο καταργημένα Νομικά Πρόσωπα) και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου. ● Το Γραφείο του Προγράμματος δια βίου Μάθησης. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των κάτωθι Κοινωνικών Δομών του Δήμου : ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ, Φυσικοθεραπευτήριo. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής και Δημοτικής Βιβλιοθήκης. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της διοργάνωσης των πολιτιστικών, εθνικών και τοπικών εκδηλώσεων. ● Τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου καθώς και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο γραφείο δημότη για τα θέματα αρμοδιότητάς του. ● Την σύνταξη και υλοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους Αντιδημάρχους, του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης. ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, διατροφή, εμβολιασμός, στείρωση κλπ). ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων και Κοινωνικού Φαρμακείου. ● Την αρμοδιότητα της λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας καθώς και τον συντονισμό – συνεργασία με φορείς δημόσιας Υγείας (ψυχικής και σωματικής). ● Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της υλοποίησης προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής. ● Την συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για τα θέματα συναρμοδιότητάς τους. ● Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου. ● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Θωμάς Κιούσης του Κυριάκου.

Η Χριστίνα Ροϊνά ορίστηκε, χωρίς αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 – 31.12.2024, Αντιδήμαρχος Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

● Να συνεπικουρεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Σπυρίδωνα Κόλλια του Αγγέλου σε όλες τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες. ● Τη συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για τα θέματα συναρμοδιότητάς τους. ● Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου. ● Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, την αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Γιαννάκος του Κωνσταντίνου.

Ο Σταμάτης Ντούνης ορίστηκε, χωρίς αντιμισθία για το χρονικό διάστημα από 02.01.2024 – 31.12.2024, Αντιδήμαρχος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

● Θα συνεπικουρεί τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο αρμόδιο για τα θέματα Ηλεκτροφωτισμού και Παιδείας του Δήμου Ανδρέα Ντούνη του Κων/νου. ● Την ευθύνη της λειτουργίας των Κοιμητηρίων. ● Θα συνεπικουρεί τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο αρμόδιο Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Θωμά Κιούση του Κυριάκου σχετικά με την λειτουργία των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων. ● Τη συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους για τα θέματα συναρμοδιότητάς τους. ● Την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Tο σχόλιο θα δημοσιευθεί μόλις εγκριθεί από τον διαχειριστή. Διαβάστε τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email.