Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μαρκοπούλου

Δημαρχειο Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μαρκοπούλου

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου, Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, όρισε τους Αντιδημάρχους με θητεία από την 02-01-2024 έως 02-01-2025 και τους μεταβιβάζει την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων:

1. Στον Αϊδινιώτη Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Κυκλικής Οικονομίας, Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτροφωτισμού μεταβιβάζουμε:

Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Α.Σ.Α., της υπηρεσίας της Πολιτικής Προστασίας και του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας. Επίσης θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

Ειδικότερα στις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου περιλαμβάνονται :

 1. Η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων Κυκλικής Οικονομίας, ο προγραμματισμός και η προώθηση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, της εξασφάλισης της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, της συντήρησης των οχημάτων του Δήμου.
 2. Η εποπτεία και η ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου. Η προώθηση καινοτομιών στη διαχείριση του πρασίνου και των υπολειμμάτων αυτού σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
 3. Η εποπτεία και η ευθύνη θεμάτων Κλιματικής Διακυβέρνησης και θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας  περιλαμβανομένης της οργάνωσης, αναβάθμισης και λειτουργίας Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας, οργάνωσης, υποστήριξης εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας και συνεργασίας με λοιπούς φορείς Πολιτικής Προστασίας.
 4. Η εποπτεία και ο σχεδιασμός του γραφείου της Πολιτικής Άμυνας (Π.ΑΜ.)
 5. Η εποπτεία και η ευθύνη του Δημοτικού Κοιμητηρίου
 6. Η εποπτεία και η ευθύνη του ηλεκτροφωτισμού, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και της διαχείρισης υλικών, ανταλλακτικών και καυσίμων.
 7. Η αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις ως άνω  ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθώς και την υπογραφή των υπερωριών και αδειών του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

2. Στον Κολιαβασίλη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Εμπορικών δραστηριοτήτων και Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία (ΚΑΠΗ) μεταβιβάζουμε:

Την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής, Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επιχειρήσεων καθώς τις υπηρεσίας αρμοδιότητας προστασίας της δημόσιας υγείας, Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και του ΚΑΠΗ του Δήμου.

Ειδικότερα στις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου περιλαμβάνονται :

 1. Η εποπτεία και ευθύνη για την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων και της προστασίας του καταναλωτή.
 2. Η εποπτεία και η ευθύνη Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, στις οποίες εμπίπτει ιδίως η έκδοση και υπογραφή αποφάσεων: έκδοσης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, αδειών λειτουργίας καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, επιβολής προστίμου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία τους.
 3. Η εποπτεία και η ευθύνη θεμάτων που αφορούν στις καλές τέχνες κάθε μορφής και είδους, στον πολιτισμό, στα γράμματα, στη μουσική και στην ιστορία. Η μελέτη και εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών αγαθών και σύγχρονων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Η έρευνα, η μελέτη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων, εκδηλώσεων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού.
 4. Η εποπτεία και η μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία (ΚΑΠΗ)

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις ως άνω  ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθώς και την υπογραφή των υπερωριών και αδειών του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

3. Στον Μπισιώτη Χρήστο, Αντιδήμαρχο (άμισθο) Τεχνικών Υπηρεσιών και Βιώσιμης Κινητικότητας, Υ.ΔΟΜ Αστικής Ανάπτυξης και Αστικής Ανθεκτικότητας, μεταβιβάζουμε:

Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

Ειδικότερα στις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου περιλαμβάνονται :

 1. Τεχνικών Υπηρεσιών και  Βιώσιμης Κινητικότητας: Η εποπτεία, η ευθύνη και ο συντονισμός των  ενεργειών και  δράσεων των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων κατασκευής, τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης, τη νόμιμη λειτουργία και αδειοδότηση, τη δημόσια διαβούλευση για τα έργα αρμοδιότητας του, και ειδικότερα σε σχέση με:
  Το δημόσιο χώρο (πλατείες, πάρκα, πεζόδρομους, παιδικές χαρές),
  Το οδικό δίκτυο (δρόμους, πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομους) και τον αστικό εξοπλισμό.
  Τα δημοτικά κτίρια και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ιδιόκτητα ή μισθωμένα.
  Τα σχολικά κτίρια και τον περιβάλλοντα χώρο τους.
  Τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό, την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και την προσβασιμότητα.
  Την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και την ανάδειξη των μνημείων.
  Την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας.
  Τα τεχνικά έργα και μελέτες που αφορούν στην Ύδρευση – Αποχέτευση
  Τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης.
  Τα αντλιοστάσια.
  Τη συντήρηση και διαχείριση της αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.
  Την αστική ανθεκτικότητα, την αντιπλημμυρική προστασία, των εγγειοβελτιωτικών έργων και την ενίσχυση των υποδομών του Δήμου.
 2. Υ.ΔΟΜ και Αστικής Ανάπτυξης:

Η εποπτεία, η ευθύνη και ο συντονισμός των  ενεργειών και  δράσεων των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων με αντικείμενο την εκπόνηση πολεοδομικών και τοπογραφικών μελετών, την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, την έκδοση αδειών δόμησης, τον έλεγχο δόμησης και την επιβολή κυρώσεων, τη διασφάλιση των δημοτικών ακινήτων, τη δημόσια διαβούλευση για τα θέματα αρμοδιότητας της, και ειδικότερα σε σχέση με:
Τον Αστικό Σχεδιασμό, τις τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου, την εξασφάλιση των αναγκαίων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
Την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, την εκπόνηση πράξεων εφαρμογής και πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού, τις απαλλοτριώσεις, τις άρσεις απαλλοτρίωσης, τη διάνοιξη του οδικού δικτύου, τις διοικητικές αποβολές, την καταχώρηση της δημοτικής περιουσίας στο κτηματολόγιο.
Την έκδοση αδειών δόμησης, τον έλεγχο δόμησης, τις υψομετρικές μελέτες.
Τη διαμόρφωση προτάσεων σε σχέση με μείζονες αστικές αναπλάσεις ή πολεοδομικές ρυθμίσεις που υποβάλλουν τρίτοι φορείς για τη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη διαμόρφωση προτάσεων για την αξιοποίηση, προστασία και αύξηση της δημοτικής περιουσίας.
Τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την αύξηση πρασίνου, την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών, όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Το καθορισμό όρων για την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών τόπων και μνημείων.
Τη χωροθέτηση λαϊκών αγορών, περιπτέρων και άλλων στοιχείων σε κοινόχρηστους χώρους.
Την οριοθέτηση ρεμάτων.
Τις εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

3. Η εποπτεία και η υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και το αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στο πλαίσιο των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

4. Αστικής Ανθεκτικότητας:

Η εποπτεία και η διαχείριση  της δημοτικής πλαζ στο Αυλάκι Πόρτο Ράφτη της πρώην Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας  – Κ.Δ.Ε.Μ., όπως ίσχυαν έως την κατάργησή του δυνάμει του Ν. 5056/2023, στο πλαίσιο της Αστικής ανθεκτικότητας παράκτιου αστικού μετώπου και της  αειφόρου αξιοποίησης της δημοτικής πλαζ στο Αυλάκι Πόρτο Ράφτη, ως προτεραιότητα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της πόλης.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις ως άνω  ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθώς και την υπογραφή των υπερωριών και αδειών του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

4. Στην Βαμποράκη Μελπομένη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Παιδικής Μέριμνας & Οικογένειας, Αθλητισμού και Νεολαίας μεταβιβάζουμε:

Την άσκηση των αρμοδιοτήτων Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής, Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επιχειρήσεων που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αθλητικών υποδομών (δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, δημοτικοί ανοικτοί και κλειστοί χώροι άθλησης, αθλητικά πάρκα κ.λπ.) κοινωνικής μέριμνας και ισότητας των φύλων, προώθησης του εθελοντισμού, Προαγωγής Υγείας , ΚΕΠ Υγείας και εν γένει οι αρμοδιότητες της παιδείας και του αθλητισμού όπως ορίζονται στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06.

Ειδικότερα στις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου περιλαμβάνονται :

 1. Η εποπτεία, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως: η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. Η εποπτεία και η ευθύνη για την υλοποίηση προγραμμάτων και την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στη «Διά Βίου Μάθηση».
 2. Η εποπτεία και η ευθύνη για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στη Σχολική Στέγαση, στη διενέργεια εκδηλώσεων, στην εν γένει κάλυψη των σχολικών αναγκών και στην εποπτεία των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων.
 3. Η εποπτεία, η ευθύνη και ο σχεδιασμός της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, της προστασίας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια στο σπίτι και της εύρυθμης λειτουργίας των κοινωνικών δομών του Δήμου, Κέντρο Κοινότητας, κλπ., Η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής, ιατρικής στήριξης και οικογενειακής μέριμνας με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων (παιδιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών).
 4. Η εποπτεία , ο σχεδιασμός , ο συντονισμός και η αποτελεσματική λειτουργία των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών καθώς και η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας του πρώην ΝΠΔΔ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ , όπως ίσχυαν έως την κατάργησή του δυνάμει του Ν. 5056/2023. Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί).
 5. Η εποπτεία και ο σχεδιασμός στρατηγικής του Δήμου στο τομέα του αθλητισμού. Η προώθηση του «μαζικού αθλητισμού», μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, αθλητικών προγραμμάτων και αγώνων που διεξάγονται στις  αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Η συνεργασία του Δήμου με αθλητικούς φορείς και αθλητικές ομάδες της πόλης
 6. Η διαχείριση και λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, των δημοτικών γυμναστηρίων, των δημοτικών αθλητικών κέντρων και των υπαίθριων χώρων άθλησης. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 7. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, που απευθύνονται ή αφορούν στη νεολαία (ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, περιβάλλον, κοινωνικός αποκλεισμός κ.α.).
 8. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας με την ενθάρρυνση και υποστήριξη εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, ομάδων ενεργών πολιτών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου του Δήμου σε σχέση με τον Αθλητισμό και τη Νεολαία. Η προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της δωρεάς οργάνων και μυελού των οστών και άλλων πρωτοβουλιών φιλανθρωπίας και προσφοράς.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται η Αντιδήμαρχος για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις ως άνω  ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθώς και την υπογραφή των υπερωριών και αδειών του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

5. Στον Δημητρίου Ευάγγελο, Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού Διοίκησης, Δημοτικής Κατάστασης και Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) μεταβιβάζουμε:

Την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του  Τμήματος  Μητρώου Πολιτών και του Τμήματος Κ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής, Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επιχειρήσεων και του τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, του τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ν.Π.Δ.Δ. και του τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνση Οργάνωσης, Διοίκησης και Τ.Π.Ε.

Ειδικότερα στις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου περιλαμβάνονται :

 1. Η καθοδήγηση, εποπτεία και ο συντονισμός των δράσεων και των ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την κατάρτιση, αναμόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου.
 2. Η διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου (εκμισθώσεις, παραχωρήσεις εκτός αθλητικών και σχολικών εγκαταστάσεων, ασφάλιση, εκποίηση κλπ) Τις πάσης φύσεως μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
 • Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών για το ανθρώπινο δυναμικό, την τήρηση των αρχείων δημοτικής κατάστασης, την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων και την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)
 1. Η εποπτεία και η ευθύνη θεμάτων που άπτονται των διαδικασιών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου και συγκεκριμένα τη διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού για τη νόμιμη και χρηστή άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, καθώς και η τήρηση όλων των σχετικών διαδικασιών ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων
 2. Η εποπτεία και ο συντονισμός των δράσεων και των ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν σε θέματα Αστικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Δημοτολογίου και κάθε είδους σχετικού Μητρώου τηρούμενου από το Δήμο.
 3. Η άσκηση πολιτικής εποπτείας επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και η προώθηση πολιτικών κατευθύνσεων προς τις υπηρεσίες μέσω της Γενικής Γραμματέα του Δήμου και της Π.Ο.Υ.
 • Η αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος για την υπογραφή εγγράφων και μισθοδοτικών καταστάσεων, αποφάσεων καταβολής αποζημιώσεων προσωπικού για κάθε αιτία, για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και απόδοση κρατήσεων σε διάφορα ταμεία, για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, επιβολή προστίμων, ταμειακή διαχείριση, άνοιγμα/κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου, υπογραφή συμβάσεων POS και λοιπών οικονομικών συμβάσεων, εξόφληση κεφαλαίου και τόκων δανείων, τήρηση μητρώου παγίων, ασφάλιση ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου, εκτός εάν υπάρχει ειδικότερη εξουσιοδότηση υπογραφής αυτών προς τον Π.Ο.Υ. ή άλλο υποκείμενο υπηρεσιακό όργανο.

6. Στην Νάσσου Φωτεινή, Αντιδήμαρχο Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού, μεταβιβάζουμε:

Την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και τις αρμοδιότητες του Γραφείου Τοπικής Ανάπτυξης και Τουρισμού  του Τμήματος Τοπικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής, Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επιχειρήσεων

Ειδικότερα στις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου περιλαμβάνονται :

 1. Η  εποπτεία, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, ηλεκτρονικά, διαδικτυακά, κλπ.)
 2. Η εποπτεία προώθησης της οργανωμένης επικοινωνίας του Δήμου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και προώθηση των δημοσίων σχέσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 3. Η  εποπτεία, ο σχεδιασμός και η προώθηση της τουριστικής προβολή της πόλης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η συνεργασία με φορείς για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
 4. Η εποπτεία, και ο σχεδιασμός για την υλοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).
 5. Η εποπτεία και ο σχεδιασμός για την συμμετοχή του Δήμου, καθώς και των τοπικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις οι οποίες ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα τοπικά προϊόντα της περιοχής.
 6. Η εποπτεία των αναπτυξιακών  δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου και η εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση και διεύρυνση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Δήμου.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις ως άνω  ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθώς να ασκεί πολιτική εποπτεία επί των δράσεων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και να προωθεί πολιτικές κατευθύνσεις προς τις υπηρεσίες μέσω της Γενικής Γραμματέα του Δήμου.

7. Στον Χρυσάφη Σταύρο, Αντιδήμαρχο (άμισθο) Δημοτικής Αστυνομίας, Διαχείρισης και Προστασίας Αδέσποτων Ζώων, Λαϊκών Αγορών, Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου και Υπαίθριας Διαφήμισης μεταβιβάζουμε:

Την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αστυνομίας, τις αρμοδιότητες προστασίας των ζώων του Γραφείου Προαγωγής Υγείας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και τις αρμοδιότητες των Λαϊκών Αγορών και του Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου του Τμήματος  Τοπικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Συνοχής, Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης Δημοτών και Επιχειρήσεων.

Ειδικότερα στις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου περιλαμβάνονται :

 1. Η εποπτεία, ο συντονισμός και η ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας
 2. Η εποπτεία και η ευθύνη για τη σταθεροποίηση, καταγραφή και τη σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους, αφετέρου την ευζωία τους, με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα της πόλης, της εξασφάλιση τροφής/νερού και παρεμβατικές δράσεις σε θέματα προστασίας τους.
 3. Η εποπτεία , ο συντονισμός και η συστηματική εφαρμογή του προγράμματος για την προστασία και την ευζωία των αδέσποτων στο οποίο περιλαμβάνεται η ενημέρωση και η καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων, καθώς και η προώθηση της υιοθεσίας, σε συνεργασία με τα Φιλοζωικά Σωματεία που δραστηριοποιούνται στην πόλη.
 4. Η εποπτεία και η ευθύνη προστασίας των κοινοχρήστων χώρων και η έκδοση και υπογραφή αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, επιβολή πάσης φύσεως προστίμων και λοιπών κυρώσεων που προκύπτουν από την παράβαση των άνω χορηγηθέντων αδειών, της αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και εν γένει του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων.
 5. Η εποπτεία και η ευθύνη για την υπαίθρια διαφήμιση και την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.
 6. Η εποπτεία, ο συντονισμός και η ευθύνη λειτουργίας δημοτικών και λαϊκών αγορών παραγωγού ή επαγγελματία, εμποροπανηγύρεων, η άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (στάσιμο εμπόριο) και η χορήγηση των σχετικών αδειών.
 7. Η  αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται ο Αντιδήμαρχος για την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων, εγγράφων και πράξεων που σχετίζονται με τις ως άνω  ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθώς και την υπογραφή των υπερωριών και αδειών του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

Γ.    α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αϊδινιώτη Ιωάννη, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Βαμποράκη Μελπομένη.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κολιαβασίλη Δημήτριου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Νάσσου Φωτεινή.

γ.  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπισιώτη Χρήστου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρίου Ευάγγελος.

δ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κα Βαμποράκη Μελπομένης, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αϊδινιώτης Ιωάννης.

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Ευάγγελου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπισιώτης Χρήστος.

στ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κα Νάσσου Φωτεινής, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος.

η. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρυσάφη Σταύρου, που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κολιαβασίλης Δημήτριος.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Tο σχόλιο θα δημοσιευθεί μόλις εγκριθεί από τον διαχειριστή. Διαβάστε τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email.