Θα αποζημιωθούν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής

εκλογες 2023 Mesogianews Θα αποζημιωθούν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής

Για πρώτη φορά θα λάβουν εκλογική αποζημίωση τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που θα συμμετάσχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές, τόσο για την πρώτη Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 όσο και για τη δεύτερη (αν χρειαστεί). Το ποσό της αποζημίωσης για την πρώτη Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 θα είναι στα 40 ευρώ και για τη δεύτερη 30 ευρώ.

Η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  αναφέρει τα  ποσά του εκλογικού επιδόματος/ εκλογικής  αποζημίωσης που θα δοθούν στους δημόσιους υπαλλήλους που θα εμπλακούν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023.

Αναλυτικά:

Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 82203/ 29.9.2023  κοινή απόφαση καθορίζεται στο ποσό των 2000 ευρώ ανά υπάλληλο, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων:

α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας – Θράκης) καθορίζεται στο ποσό των 1.200 ευρώ ανά υπάλληλο.

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθορίζεται στο ποσό των 560 ευρώ ανά υπάλληλο.

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των απασχολουμένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Γραφεία του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στους τομείς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται στο ποσό  2.000 ευρώ, ανά υπάλληλο, και η ειδική εκλογική αποζημίωση των απασχολουμένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στον τομέα Μακεδονίας – Θράκης καθορίζεται στο ποσό των 1.200 ευρώ  ανά υπάλληλο.

i. Η ειδική εκλογική αποζημίωση για την Επίτροπο καθώς και για τους υπαλλήλους της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Τομέα Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται στο ποσό των  2.000 ευρώ ανά υπάλληλο, και η ειδική εκλογική αποζημίωση για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Επιτρόπου Υπουργείου Εσωτερικών «Τομέα Μακεδονίας – Θράκης» και «Τομέα Παιδείας» καθορίζεται στο ποσό των 1.200 ευρώ ανά υπάλληλο.

ii. Για τη Γενική Συντονίστρια «Αττική II» (της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Τομέα Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη) η ειδική εκλογική αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των 3.500 ευρώ και για τη Γενική Συντονίστρια Ελέγχου Κεντρικής Μακεδονίας (της Υπηρεσίας Επιτρόπου Υπουργείου Εσωτερικών ‘’Τομέα Μακεδονίας-Θράκης’’ και ‘’Τομέα Παιδείας’’)

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

ε) της νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών, όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα π.δ. 96/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 116) και 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α’ 57), και ειδικότερα του άρθρου 131 αυτών,

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ια) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), ιδίως τα άρθρα 11 και 14 παρ. 2 αυτού,

ιβ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου -Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών- Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),

ιγ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2) Την υπ’ αρ. 82203/29.9.2023 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023» (Β’ 5731).

3) Την υπό στοιχεία Υ 2/27-6-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β’ 4162).

4) Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441).

5) Την υπό στοιχεία Υ11/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

6) Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥΔΥ/128/29.9.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφαση ειδική εκλογική αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των 3.500 ευρώ .

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) καθορίζεται στο ποσό των 400 ευρώ, ανά υπάλληλο.

στ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων 370 ευρώ, ανά υπάλληλο.

ζ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών /Περιφερειακών Ενοτήτων, καθορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ ανά υπάλληλο.

η) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των 230 ευρώ ανά υπάλληλο.

θ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέα Εσωτερικών) που υπηρετούν ή απασχολούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης έως 70 άτομα, Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης έως 23 άτομα, Προμηθειών και Υποδομών έως 33 άτομα, Εκλογών έως 47 άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έως 52 άτομα, Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως 37 άτομα, Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως 30 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, στις λοιπές Διευθύνσεις και μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών έως 30 άτομα, καθορίζεται στο ποσό των 3.500 ευρώ ανά άτομο, λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και των επαναληπτικών τους της 15ης Οκτωβρίου 2023, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Tο σχόλιο θα δημοσιευθεί μόλις εγκριθεί από τον διαχειριστή. Διαβάστε τους όρους χρήσης. Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email.